• Binecuvântarea Ierarhului (download)
 • Recomandarea Consiliului Parohial
 • Certificat de botez ortodox
 • Certificat de naştere
 • Media de absolvire a claselor V-VIII minim 7.00 iar la purtare minim 9.00
 • Fişa medicalã sau adeverinţă cu vaccinări
 • Fişã de înscriere în original, eliberată de unitatea de invăţământ gimnazial
 • Declarație din partea candidatului și a părinților că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte

* documentele vor fi trimise la adresa de e-mail: seminarul_ortodox_tulcea@yahoo.com

Proba orală va fi evaluată prin calificativ admis/respins și va consta în:

 • Verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

Rugaciuni admitere

 • Verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti:

Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în:

 1. Calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII;
 2. O lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe.

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele școlare de religie, clasele a V-a – a VIII-a (Lectii admitere Seminar).

Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase constituie nota finală la proba de aptitudini/orală.

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Lectii Admitere – scris

 • 15-16 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 17-19 mai 2023 Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 22 mai 2023 Afişarea rezultatelor
 • 31 iulie 2023 Inscriere
 • 01-02 august 2023 Sesiunea a II-a a probelor de aptitudini

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

Contact

Telefon: 0744677646

E-mail: seminarul_ortodox_tulcea@yahoo.com

www.seminarulioancasian.ro

www.facebook.com/seminartulcea

Tel/ Fax: 0240 531 133